Thiện và Ác truyện tranh Kinh Thánh
Chia s?
Quyeån Kinh Thaùnh minh hoïa baèng tranh tuyeät vôøi naøy ñaõ ñöôïc xuaát baûn baèng ngoân ngöõ cuûa baïn vôùi hai maøu Ñen Traéng.

Hy sinh, chieán tranh, söï caùm doã, phaûn boäi, hy voïng , söï cöùu chuoäc

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ töï giôùi thieäu veà chính Ngaøi cho nhaân loaïi, khoâng bôûi nhöõng nguyeân taéc, hay nhöõng quan ñieåm hoaëc giaùo lyù, nhöng qua nhöõng caâu chuyeän veà nhöõng lôøi tieân tri, veà chieán tranh, loøng thöông xoùt, söï phaùn xeùt, nhöõng pheùp laï, söï cheát, söï soáng vaø söï tha thöù.
Ñaây laø keá hoaëch cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc keå theo nieân ñaïi töø Saùng Theá Kyù ñeán Khaûi Huyeàn. Nhöõng ngöôøi voán quen thuoäc vôùi truyeän tranh cuûa Marvel ñaõ ñaùnh giaù cao ñoä veà coâng vieäc ngheä thuaät coå ñieån chaát löôïng cao naøy.
Chuùng toâi ñaõ phoå bieán roäng raõi “Kinh Thaùnh baèng Hình” Thieän vaø Aùc, baèng ngoân ngöõ cuûa baïn! Ñaây laø moät quyeån saùch tuyeät vôøi daãn daét baïn theo nhöõng nieân ñaïi Kinh Thaùnh, minh hoïa baèng hình aûnh keå laïi nhöõng söï kieän quan troïng moät caùch deã naém baét. Caâu chuyeän trong moãi trang ñeàu keøm theo nhöõng caâu Kinh Thaùnh lieân heä cuoái trang giuùp baïn coù theå tìm kieám trong Kinh Thaùnh nôi nhöõng söï kieän ñoù ñaõ ñöôïc ghi cheùp hay nhöõng chuû ñeà giaùo lyù ñöôïc chuyeån taûi. Vôùi kích thöôùc tieâu chuaån truyeän tranh goàm treân 320 trang nhöõng caâu chuyeän Kinh Thaùnh tuyeät vôøi.

Thiện và Ác Comic Book Cover. tiếng việt truyện tranh kinh thánh. Truyện tranh Kitô giáo trong ngôn ngữ tiếng việt. Đọc câu chuyện của Thiên Chúa từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền

Nhấp vào bìa sách ở trên để tải về các cuốn sách đầy đủ. Tập tin PDF, hoặc bấm vào và xem chương cá nhân dưới đây

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 1

Lúc bắt đầu. Adam và Eve.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 2

Câu chuyện của Abraham và Isaac.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 3

Môi-se và con cái Israel.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 4

Di cư từ Ai Cập và 10 điều răn.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 5

Vương quốc. Bộ của Ê-li.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 6

Lời tiên tri của Chúa Kitô.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 7

Tân Ước. Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu Kitô.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 8

Bộ đầu. Phép lạ của Chúa Giêsu.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 9

Các giáo lý và dụ ngôn của Chúa Giêsu.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 10

Chúa bị đóng đinh của Chúa Giêsu.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 11

Các Tông Đồ và Hội Thánh đầu tiên.

Thiện và Ác hình ảnh kinh thánh.

Chương 12

Vào tất cả thế giới. Truyền giáo.

This site accelerated by the cdn77 network.