Сайн санаа болон муу санаа комик ном
Энэ гайхамшигтай, зурагтай Библийг та өөрийн орны хэлээр унших боломжтой.

Золиосол. Дайн. Хорхой хүргэх. Урвалт. Найдвар. Цагаатгал.

Бурхан зарчим, ойлголт төсөөлөл эсвэл сургаалаар бус харин эш үзүүлэл, дайн, нигүүлсэл, шүүлт, гайхамшиг, үхэл, амьдрал, уучлалын тухай үлгэрээр дамжуулан хүн төрөлхтөнд өөрийгөө танилцуулахаар шийдсэн.
Энэ бол Эхлэлээс эхлээд Илчлэлт хүртэл он цагийн дарааллаар өгүүлсэн Бурханы цагаатгалын төлөвлөгөө юм. Maрвeлын комик ном хэлбэрийг сайн мэддэг хүмүүс энэ сонгодог, сайн чанартай, урлагийн бүтээлийг их үнэлдэг.
Бидний алдартай зурагтай "Зурагтай Библи," Сайн санаа болон муу санаа номуудыг та өөрийн хэлээр унших боломжтой! Энэ гайхалтай ном Библийг он цагийн дарааллаар танилцуулж,гол үйл явдлуудыг хялбар ойлгохуйц, зурагтай комик ном хэлбэрээр өгүүлнэ. Тухайн үйл явдлын тухай хаана өгүүлсэн эсвэл сургаалын сэдвүүдийг хөндсөн болохыг танд Библээс харах боломж олгохын тулд үлгэрийн номын хуудас бүрийн доод хэсэгт шүлгийн лавлагаа байгаа. Комик номын стандарт хэмжээстэй, 320 гаруй хуудастай, гайхамшигтай Библийн үлгэрүүд.

Сайн санаа болон муу санаа комик номын хавтас.

Номыг бүрэн эхээр нь Pdf файлыг татаж авахын тулд номын хавтсыг товш эсвэл бүлэг бүрийг товшиж үзээрэй.

Эхлэлээс Илчлэлт хүртэл Бурханы түүхийг уншаарай.

1-р бүлэг.

Эхлэл. Адам, Ева хоёр.

Христийн комик ном англи хэлээр.

2-р бүлэг.

Абрахам, Исаак хоёрын түүх.

Англи комик Библи.

3-р бүлэг.

Мосе, Израилийн хөвгүүд.

Сайн санаа болон муу санаа комик номын хавтас.

4-р бүлэг.

Египетээс гарсан нь, 10 зарлиг.

Христийн комик ном англи хэлээр.

5-р бүлэг.

Хаант улс. Елиагийн үйлчлэл.

Эхлэлээс Илчлэлт хүртэл Бурханы түүхийг уншаарай.

6-р бүлэг.

Христийн эш үзүүлэл.

Христийн комик ном англи хэлээр.

7-р бүлэг.

Шинэ гэрээ. Жон Баптист. Есүс Христ.

Сайн санаа болон муу санаа комик номын хавтас.

8-р бүлэг.

Эртний үйлчлэл. Исүсийн гайхамшиг.

Эхлэлээс Илчлэлт хүртэл Бурханы түүхийг уншаарай.

9-р бүлэг.

Исүсийн сургаал, сургаалт үлгэр.

Христийн комик ном англи хэлээр.

10-р бүлэг.

Исүсийн цовдлолт.

Англи комик Библи.

11-р бүлэг.

Төлөөлөгчид, эртний сүм.

Англи комик Библи.

12-р бүлэг.

Бүх дэлхий уруу. Сайн мэдээ.

Исүсийн тухай кино Исүсийн тухай өгүүлдэг 2 цаг гардаг гайхамшигтай кино юм.

40.	Исүсийн тухай кино Исүсийн тухай өгүүлдэг 2 цаг гардаг гайхамшигтай кино юм.

Библийг онлайнаар эндээс үнэгүй сонсоорой.

This site accelerated by the cdn77 network.