Maayo ug Dautan Gilarawang Biblia
Kining katingad-ang gilarawang Biblia anaa na sa Itom ug Puti diha sa inyong sinultihan:

Sakripisyo. Gubat. Pagtintal. Pagbudhi. Paglaum. Pagtubos.

Ang Dios mipili sa pagpaila sa Iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, dili pinaagi sa mga prinsipyo, mga hunahuna, o doktrina; apan pinaagi sa mga estorya sa propesiya, gubat, kalooy, paghukom, mga milagro, kamatayon, kinabuhi, ug pagpasaylo. Kini ang plano sa Dios sa pagtubos gisugid sa hinan-ay nga paagi gikan sa Genesis ngadto sa Pagpadayag. Kadtong anad sa basahong Marvel Komiks ganahan pag-ayo niining klasik, taas og kalidad, nga buhat sa arte.
Ang among nabantog nga gihulagwayng “Gilarawang Biblia,” Maayo ug Dautan, anaa na sa inyong sinultihan! Kining kahibulongang basahon modala kaninyo latas sa Biblia sa hinan-ay nga paagi, nga nagasugid pag-usab sa literal nga mga panghitabo diha sa sayon-sabton nga porma sa gilarawang basahong komiks. Ang matag estorya adunay reperensya sa mga bersikulo sa ubos nga bahin aron ikaw makapangita diha sa Biblia diin kadto nga mga panghitabo narekord o doktrinal nga tema gihisgotan. Anaa sa estandard nga basahong komiks ang mga sukod, nga may kapin sa 320 ka pahina sa kahibulongang mga estorya sa Biblia.

Sa maayo ug sa dautan komik Basahon tabon. Cebuano komik Biblia. Kristohanon nga komik nga basahon sa Cebuano nga pinulongan. Basaha ang istorya sa Dios gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag.

Click sa basahon tabon sa ibabaw sa i-download ang bug-os nga libro. PDF file, o i-click ug view tagsa-tagsa ka mga kapitulo sa ubos.

Ang sinugdan. Si Adan ug Eva.

kapitulo 1

Ang sinugdan. Si Adan ug Eva.

Ang istorya ni Abraham ug si Isaac.

kapitulo 2

Ang istorya ni Abraham ug si Isaac.

Si Moises ug ang mga anak sa Israel

kapitulo 3

Si Moises ug ang mga anak sa Israel.

Exodo gikan sa Egipto, ug ang mga 10 sugo.

kapitulo 4

Exodo gikan sa Egipto, ug ang mga 10 sugo.

Ang gingharian. Ang pangalagad ni Elias.

kapitulo 5

Ang gingharian. Ang pangalagad ni Elias.

Nga mga panagna ni Kristo.

kapitulo 6

Nga mga panagna ni Kristo.

Ang Bag-ong Tugon. Juan nga Bautista. Si Jesus-Kristo.

kapitulo 7

Ang Bag-ong Tugon. Juan nga Bautista. Si Jesus-Kristo.

Sayo sa ministeryo. Ang mga milagro ni Jesus.

kapitulo 8

Sayo sa ministeryo. Ang mga milagro ni Jesus.

Ang mga pagtulun-an ug mga sambingay ni Jesus.

kapitulo 9

Ang mga pagtulun-an ug mga sambingay ni Jesus.

Ang Paglansang sa Krus ni Jesus.

kapitulo 10

Ang Paglansang sa Krus ni Jesus.

Ang mga Apostoles ug unang simbahan.

kapitulo 11

Ang mga Apostoles ug unang simbahan.

Ngadto sa tibuok nga kalibutan. Pag-ebanghelyo.

kapitulo 12

Ngadto sa tibuok nga kalibutan. Pag-ebanghelyo.

This site accelerated by the cdn77 network.